PIT 2018 Program - zwolnienie od opodatkowania zapomóg losowych

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują w art. 21 ust.1 pkt 26 zwolnienie z podatku dochodowego zapomóg do wysokości 2280 zł,  jakie zostaną przyznane i przekazane osobom, które zostaną dotknięte zdarzeniem losowym, skutkami klęsk żywiołowych, długotrwałą chorobą lub śmiercią.

Przepis ten nie odwołuje się do zwolnień dotyczących innych świadczeń dla pracowników, emerytów i rencistów, dlatego też zwolnienia przedmiotowe zawarte w tych przepisach są od siebie niezależne.

Zapomogi losowe mogą być wypłacane zarówno pracownikom aktualnie zatrudnionym jak i byłym pracownikom, którzy uzyskali status emeryta lub rencisty.

Warunek, który musi być spełniony, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku uzyskanej wartości zapomogi dotyczy przyczyny  sytuacji podatnika. Przepisy określają, że ciężka sytuacja musi być efektem negatywnych zdarzeń losowych o charakterze indywidualnym, klęsk żywiołowych oraz długotrwałych chorób lub nawet śmierci.

W ustawie nie znajdujemy szczegółowej definicji zakresu zdarzeń losowych. Można założyć, że za indywidualne zdarzenia losowe można uznać różnego rodzaju  nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, pożar, zalanie mieszkania, włamanie, kradzież oraz wszelkie inne zdarzenia, które są niezamierzone i nieprzewidziane, w związku z czym niemożliwe do uniknięcia.

Klęska żywiołowa kojarzy się z niszczycielskim działaniem sił przyrody, a więc różnego rodzaju kataklizmami, takimi jak powódź, huragan czy też gradobicie.

Pod pojęciem długotrwałej choroby można rozumieć chorobę, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła.

Zdarzenia uprawniające do uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej, czyli zapomogi losowej powinny być poparte stosownymi dowodami.

Podatnik, który otrzyma pomoc w postaci pieniężnej zapomogi losowej, nie będzie obciążony podatkiem dochodowym. Przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2280 zł w danym roku podatkowym. Wartość uzyskanej pomocy finansowej, czyli suma wszystkich zapomóg, nie może być wyższa w ciągu roku podatkowego od kwoty 2 280 zł. Od nadwyżki kwoty 2280 zł powinien zostać naliczony podatek. Zapomoga otrzymana w roku następnym będzie zwolniona z podatku do kwoty przewidzianej ustawą podatkową.

Limit 2280 zł nie odnosi się do świadczeń z pomocy społecznej oraz pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni świadczeń pomocy materialnej dla uczniów i studentów oraz doktorantów i osób uczestniczących w innych formach kształcenia. (art. 21 ust. 1 pkt 40 i 79).

Źródło finansowania zapomogi losowej dla zwolnienia z podatku nie ma znaczenia.Niezależnie od tego, czy zapomoga wypłacana jest ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy też ze środków obrotowych firmy, nie podlega opodatkowaniu. Dopiero nadwyżka powstająca po przekroczeniu limitu ustawowego 2280 zł powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Należy też zauważyć, ze od zapomogi zwolnionej z podatku, nie odprowadza się nie tylko podatku, ale także składek na ubezpieczenie społeczne.

W rozliczeniu podatku pit 2018 program, z którego możemy skorzystać przez internet, poinformuje o przysługujących nam ulgach i uwzględni je przy obliczeniach.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A