PIT 2019 Program - Jaki program wybrać do rozliczenia PIT 2019

Program do rozliczania PIT 2019 dostępny jest na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, ale też na wielu innych portalach podatkowych. Który program do pitów 2019 będzie najbardziej pomocny w prawidłowym i terminowym rozliczeniu PIT 2019?

Wielu podatników przekonało się już, że najłatwiej, najszybciej i za darmo można rozliczyć PITy z programem komputerowym. PIT 2019 program rozliczy i wyśle do urzędu skarbowego online w kilka minut.

Portale podatkowe od wielu lat udostępniają programy PIT. Ważne, żeby wybrać program do rozliczania pitów 2019 przyjazny podatnikowi, który nie wymaga znajomości specjalistycznego słownictwa i zawiłych przepisów podatkowych, nie zadaje trudnych pytań i nie musimy czytać kilkudziesięciostronicowych instrukcji, aby rozliczenie pit 2019 program zrealizował.

Jeśli program do pitów 2019 zadaje prosto sformułowane pytania, kreator pit 2019 uzupełnia formularze i wykonuje wszystkie obliczenia. Najwięcej błędów w deklaracjach papierowych wypełnianych odręcznie spotyka się właśnie przy uzupełnianiu poszczególnych pól formularzy oraz w obliczeniach. Program pozwoli nam uniknąć takich błędów.

Dobry program do rozliczania pitu 2019 przez zadawanie pytań przypomina o wszystkich dochodach do rozliczenia i wybiera odpowiednie formularze rozliczenia rocznego. Podpowie nam też jak najkorzystniej rozliczyć ulgi podatkowe. Podatek możemy obniżyć przez odliczenia od dochodu (zmniejsza się wtedy podstawa obliczenia podatku) i przez odliczenia od podatku już obliczonego. Jeśli korzystamy z ulg podatkowych, program do PIT 2019 dołączy do zeznania odpowiednie załączniki do wykazania tych ulg.

Rozliczanie pit 2019 program wykonuje w kilka minut. Kalkulator wbudowany w program pity 2019 zapewnia nam bezbłędność wszystkich obliczeń. Nie musimy też znać sposobu obliczania podatku, limitów i zasad zaokrąglenia liczb. Dobry program pit2019 zapewni prawidłowe obliczenie podatku z maksymalnymi odliczeniami.

Gotowy PIT można wydrukować i dostarczyć do urzędu skarbowego osobiście względnie przez pocztę albo wysłać do urzędu skarbowego online. Pity 2019 program wysyła do systemu e-Deklaracje, gdzie są jeszcze weryfikowane. Po dostarczeniu zeznania do urzędu skarbowego generowane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO.

PIT program 2019 umożliwia złożenie deklaracji podatkowych online w dogodnym dla podatnika czasie, gdyż zintegrowany z programem system e-Deklaracje jest dostępny przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Możliwe jest złożenie deklaracji elektronicznie po zamknięciu stacjonarnych urzędów skarbowych i pocztowych. Mogą skorzystać z tego spóźnialscy i złożyć online swój PIT nawet przed północą w ostatnim dniu obowiązującego terminu, w ten sposób uniknąć sankcji za złożenie deklaracji po terminie.

Pobierz Aktualny Bezpłatny program PIT 2018 Polecany przez 10 mln Użytkowników.

Zwolnienie od opodatkowania zapomóg losowych

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują w art. 21 ust.1 pkt 26 zwolnienie z podatku dochodowego zapomóg do wysokości 2280 zł, jakie zostaną przyznane i przekazane osobom, które zostaną dotknięte zdarzeniem losowym, skutkami klęsk żywiołowych, długotrwałą chorobą lub śmiercią.

Przepis ten nie odwołuje się do zwolnień dotyczących innych świadczeń dla pracowników, emerytów i rencistów, dlatego też zwolnienia przedmiotowe zawarte w tych przepisach są od siebie niezależne.

Zapomogi losowe mogą być wypłacane zarówno pracownikom aktualnie zatrudnionym jak i byłym pracownikom, którzy uzyskali status emeryta lub rencisty.

Warunek, który musi być spełniony, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku uzyskanej wartości zapomogi dotyczy przyczyny sytuacji podatnika. Przepisy określają, że ciężka sytuacja musi być efektem negatywnych zdarzeń losowych o charakterze indywidualnym, klęsk żywiołowych oraz długotrwałych chorób lub nawet śmierci.

W ustawie nie znajdujemy szczegółowej definicji zakresu zdarzeń losowych. Można założyć, że za indywidualne zdarzenia losowe można uznać różnego rodzaju nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, pożar, zalanie mieszkania, włamanie, kradzież oraz wszelkie inne zdarzenia, które są niezamierzone i nieprzewidziane, w związku z czym niemożliwe do uniknięcia.

Klęska żywiołowa kojarzy się z niszczycielskim działaniem sił przyrody, a więc różnego rodzaju kataklizmami, takimi jak powódź, huragan czy też gradobicie.

Pod pojęciem długotrwałej choroby można rozumieć chorobę, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła.

Zdarzenia uprawniające do uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej, czyli zapomogi losowej powinny być poparte stosownymi dowodami.

Podatnik, który otrzyma pomoc w postaci pieniężnej zapomogi losowej, nie będzie obciążony podatkiem dochodowym. Przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2280 zł w danym roku podatkowym. Wartość uzyskanej pomocy finansowej, czyli suma wszystkich zapomóg, nie może być wyższa w ciągu roku podatkowego od kwoty 2 280 zł. Od nadwyżki kwoty 2280 zł powinien zostać naliczony podatek. Zapomoga otrzymana w roku następnym będzie zwolniona z podatku do kwoty przewidzianej ustawą podatkową.

Limit 2280 zł nie odnosi się do świadczeń z pomocy społecznej oraz pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni świadczeń pomocy materialnej dla uczniów i studentów oraz doktorantów i osób uczestniczących w innych formach kształcenia. (art. 21 ust. 1 pkt 40 i 79).

Źródło finansowania zapomogi losowej dla zwolnienia z podatku nie ma znaczenia. Niezależnie od tego, czy zapomoga wypłacana jest ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy też ze środków obrotowych firmy, nie podlega opodatkowaniu. Dopiero nadwyżka powstająca po przekroczeniu limitu ustawowego 2280 zł powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Należy też zauważyć, ze od zapomogi zwolnionej z podatku, nie odprowadza się nie tylko podatku, ale także składek na ubezpieczenie społeczne.

W rozliczeniu podatku pit 2019 program, z którego możemy skorzystać przez internet, poinformuje o przysługujących nam ulgach i uwzględni je przy obliczeniach.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A