Proste i pewne rozliczenie PIT w 2022 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj => Program PIT Online za 2021 rok

Jaki Program wybrać do rozliczenia PIT 2021/2022?

Program do rozliczania PIT 2021/2022 dostępny jest na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, ale też na wielu innych portalach podatkowych. Z którym programem rozliczenie PIT 2021/2022 będzie najłatwiejsze i da pewność złożenia w terminie? Czytaj dalej.

Wielu podatników przekonało się już, że najłatwiej, najszybciej i za darmo można rozliczyć PIT-y z programem komputerowym. Rozliczy on PIT 2021/2022 online i wyśle do urzędu skarbowego w kilka minut.

Portale podatkowe od wielu lat udostępniają programy PIT. Ważne, żeby wybrać program do przyjazny podatnikowi, który nie wymaga znajomości specjalistycznego słownictwa i zawiłych przepisów podatkowych, nie zadaje trudnych pytań i nie zmusza do czytania kilkudziesięciostronicowych instrukcji, aby złożyć rozliczenie PIT 2021/2022.

Program do PIT-ów 2022 zadaje prosto sformułowane pytania, a wbudowany kreator uzupełnia formularze i wykonuje wszystkie obliczenia. Najwięcej błędów w deklaracjach papierowych zdarza się podczas odręcznego wypełniania poszczególnych pól formularzy oraz obliczeń, a dzięki programowi unikamy tych czasochłonnych błędów podczas wypełniania PIT 2021/2022.

Dobry program do rozliczania PIT 2021/2022 przez zadawanie pytań przypomina o wszystkich dochodach do rozliczenia i wybiera odpowiednie formularze rozliczenia rocznego. Podpowie nam też jak najkorzystniej rozliczyć ulgi podatkowe. Podatek możemy obniżyć przez odliczenia od dochodu (zmniejsza się wtedy podstawa obliczenia podatku) i przez odliczenia od podatku już obliczonego.

Jeśli korzystamy z ulg podatkowych, program do PIT 2021/2022 dołączy do zeznania odpowiednie załączniki.

Szybkie rozliczenie PIT 2021/2022

Rozlicz PIT Online za 2021 »

Rozliczenie PIT 2021/2022 z programem zajmuje kilka minut. Wbudowany kalkulator zapewnia bezbłędność wszystkich obliczeń. Nie musimy też znać sposobu obliczania podatku, limitów i zasad zaokrąglenia liczb. Dobry program PIT 2022 zapewni prawidłowe obliczenie podatku z maksymalnymi odliczeniami.

Gotowy PIT można wydrukować i dostarczyć do urzędu skarbowego na trzy sposoby: osobiście, przez pocztę lub wysyłając rozliczenie PIT online do urzędu skarbowego. Program wysyła rozliczenie PIT 2021/2022 do systemu e-Deklaracje, gdzie jest dodatkowo weryfikowany. Po dostarczeniu zeznania do urzędu skarbowego generowane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO.

Program PIT 2022 pozwala na rozliczenie PITu online w dogodnym dla podatnika terminie, ponieważ zintegrowany z programem system e-Deklaracje jest dostępny przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Możliwe jest złożenie deklaracji drogą elektroniczną po zamknięciu stacjonarnych urzędów skarbowych i pocztowych. Mogą skorzystać z tego spóźnialscy i złożyć PIT za 2021/2022 online nawet przed północą w ostatnim dniu obowiązującego terminu i w ten sposób uniknąć sankcji za złożenie deklaracji po terminie.

Zwolnienie od opodatkowania zapomóg losowych

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują w art. 21 ust. 1 pkt 26 zwolnienie z podatku dochodowego zapomóg do wysokości 2280 zł, jakie zostaną przyznane i przekazane osobom, które zostaną dotknięte zdarzeniem losowym, skutkami klęsk żywiołowych, długotrwałą chorobą lub śmiercią.

Przepis ten nie odwołuje się do zwolnień dotyczących innych świadczeń dla pracowników, emerytów i rencistów, dlatego też zwolnienia przedmiotowe zawarte w tych przepisach są od siebie niezależne.

Rozlicz PIT Online za 2021 programem polecanym przez 16 mln użytkowników.

Zapomogi losowe mogą być wypłacane zarówno pracownikom aktualnie zatrudnionym, jak i byłym pracownikom, którzy uzyskali status emeryta lub rencisty.

Warunek, który musi być spełniony, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku uzyskanej wartości zapomogi, dotyczy przyczyny sytuacji podatnika. Przepisy określają, że ciężka sytuacja musi być efektem negatywnych zdarzeń losowych o charakterze indywidualnym, klęsk żywiołowych oraz długotrwałych chorób lub nawet śmierci.

W ustawie nie znajdujemy szczegółowej definicji zakresu zdarzeń losowych. Można założyć, że za indywidualne zdarzenia losowe można uznać różnego rodzaju nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, pożar, zalanie mieszkania, włamanie, kradzież oraz wszelkie inne zdarzenia, które są niezamierzone i nieprzewidziane, w związku z czym niemożliwe do uniknięcia.

Klęska żywiołowa kojarzy się z niszczycielskim działaniem sił przyrody, a więc różnego rodzaju kataklizmami, takimi jak powódź, huragan czy gradobicie.

Pod pojęciem długotrwałej choroby można rozumieć chorobę, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła.

Zdarzenia uprawniające do uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej, czyli zapomogi losowej powinny być poparte stosownymi dowodami.

Podatnik, który otrzyma pomoc w postaci pieniężnej zapomogi losowej, nie będzie obciążony podatkiem dochodowym. Przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2280 zł w danym roku podatkowym. Wartość uzyskanej pomocy finansowej, czyli suma wszystkich zapomóg, nie może być wyższa w ciągu roku podatkowego od kwoty 2 280 zł. Od nadwyżki kwoty 2280 zł powinien zostać naliczony podatek. Zapomoga otrzymana w roku następnym będzie zwolniona z podatku do kwoty przewidzianej ustawą podatkową.

Limit 2280 zł nie odnosi się do świadczeń z pomocy społecznej oraz pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni świadczeń pomocy materialnej dla uczniów i studentów oraz doktorantów i osób uczestniczących w innych formach kształcenia. (art. 21 ust. 1 pkt 40 i 79).

Źródło finansowania zapomogi losowej dla zwolnienia z podatku nie ma znaczenia. Niezależnie od tego, czy zapomoga wypłacana jest ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy też ze środków obrotowych firmy, nie podlega opodatkowaniu. Dopiero nadwyżka powstająca po przekroczeniu limitu ustawowego 2280 zł powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Należy też zauważyć, ze od zapomogi zwolnionej z podatku, nie odprowadza się nie tylko podatku, ale także składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozliczenie PIT 2021/2022 z pomocą programu – możemy korzystać z niego online, gwarantuje aktualne informacje o przysługujących ulgach i pozwala na łatwe uwzględnienie ich w obliczeniach.

Polecany przez mikroPorady.pl
do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Rozlicz PIT 2021 Online

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A