Rozliczam PITY za 2017 - jeden PIT do rozliczenia przychodów z etatu i działalności gospodarczej

Nie jest rzadkością prowadzenie własnej działalności gospodarczej równolegle z zatrudnieniem na umowę o pracę lub pobieraniem świadczeń emerytalnych. Jak w takiej sytuacji należy rozliczyć pity 2017?

Wybór formularza PIT

Rozliczenie PIT 2017 wykonujemy na odpowiednim formularzu, w zależności od tego, z jakiego źródła pochodzą nasze przychody oraz w jaki sposób są opodatkowane.

Jeśli w roku podatkowym uzyskaliśmy dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, wyłącznie za pośrednictwem płatników (pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe), to rozliczenie PIT za 2017 złożymy na formularzu PIT-37.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej rozliczenie podatkowe za 2017 może być złożone na drukach PIT-28, PIT-36, PIT-36L. Wybór druku zależy od przyjętego sposobu opodatkowania:

 • PIT-28 zastosujemy, gdy rozliczenie podatku za 2017 dotyczy działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36 wybierzemy, gdy rozliczenie roczne za 2017 odnosi się do działalności podlegającej opodatkowaniu progresywnemu, z zastosowaniem skali podatkowej,
 • PIT-36L to formularz, na którym rozliczenie roczne 2017 złożą przedsiębiorcy opodatkowani 19% podatkiem liniowym,
 • PIT-16A - przy opodatkowaniu działalności w formie karty podatkowej.

Jeden formularz: PIT-37 czy PIT-36?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem progresywnym, według skali podatkowej 18% i 32%, rozliczenie za 2017 składają na druku PIT-36, nie mogą rozliczyć się na formularzu PIT-37 nawet w takim przypadku, gdy uzyskali w roku podatkowym oprócz przychodów z działalności dochody z pracy czy z emerytury. Druk PIT-37 nie daje takiej możliwości, natomiast formularz PIT-36 pozwala na rozliczenie pitu 2017 zarówno z działalności, jak i z etatu na jednym druku

Tak więc rozliczenie pit2017 od przychodów z działalności gospodarczej i etatu możemy złożyć na jednym formularzu PIT-36, ale tylko w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Gdy działalność opodatkowana jest w innej formie, trzeba złożyć pity 2017 oddzielnie dla działalności gospodarczej (PIT-28, PIT-36L, PIT-16A) i dla wynagrodzenia za pracę czy świadczenia z organu rentowego (PIT-37).

Bez względu na Twoją sytuację, Dobrym Programem PIT szybko i bezpiecznie rozliczysz się z Urzędem Skarbowym.

Preferencje i ulgi podatkowe w jednej deklaracji

PIT rozliczenie 2017 możemy złożyć indywidualnie, wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Rozliczenie na jednym druku PIT-36, w którym rozliczamy dochody z różnych źródeł, nie wyklucza preferencyjnych sposobów obliczania podatku. W PIT-36 możemy też odliczyć wszystkie przysługujące nam ulgi podatkowe od łącznej kwoty dochodów i podatku. Tak samo przekazując 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego obliczymy kwotę 1% z podatku od łącznych dochodów.

Sposób wypełnienia druku PIT-36

Dochody/straty ze źródeł przychodów wpisuje się w części D formularza PIT-36. Odpowiednie rubryki przeznaczone są do wykazania przychodów jak w PIT-37: “należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy” oraz z “działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy o dzieło i zlecenia”, ale w PIT-36 w części D możemy też wykazać dochody/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie było możliwe w PIT-37. Część D.1 druku PIT-36 przeznaczona jest na wykazanie dochodów/strat podatnika, natomiast w części D.2 formularza wpisujemy dochody i straty małżonka, jeśli korzystamy ze wspólnego rozliczenia.

Informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym wpisujemy w załączniku PIT-B, składanym razem z deklaracją PIT-36. W związku z działalnością może być wymagany dodatkowy załącznik, np. PIT/Z, PIT/BR , PIT/DS, SSE-R, czy sprawozdanie z realizacji ustalania wybranej metody transakcyjnej.

Inne załączniki należy wypełnić w przypadku korzystania z ulg podatkowych, doliczania dochodów małoletnich dzieci czy rozliczania dochodów zagranicznych (np. PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT-ZG).

Rozlicz PIT 2017 przez internet

Deklarację PIT-36 wraz z załącznikami najłatwiej złożyć do urzędu skarbowego elektronicznie. Terminem ustawowym na złożenie PIT-36 za 2017 jest 30 kwietnia 2018. Elektroniczne PITy przyjmowane są przez system e-Deklaracje przez całą dobę. Zyskujemy więc dodatkowy czas po zamknięciu urzędów skarbowych i pocztowych, aby w terminie złożyć nasze PITy za 2017 i nie narazić się na sankcje za spóźnienie.

Darmowy PIT za 2017 łatwo sporządzić z programem do rozliczania PIT.
Dobry program PIT pozwoli nam szybko uporać się z rozliczeniem rocznym i zapewni poprawność wszystkich obliczeń z uwzględnieniem obowiązujących reguł.

PITY 2017 - Preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci mieszkających za granicą

Osoby fizyczne samotnie wychowujące dzieci rozliczając pity 2017 mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te określają sposób obliczania podatku oraz warunki, jakie musi spełnić osoba samotnie wychowująca dzieci oraz wychowywane przez nią dzieci, aby mieć możliwość skorzystania z preferencyjnego sposobu obliczenia podatku.

Zasada preferencyjny opodatkowania dotyczy polskich rezydentów podatkowych, ale też  możliwe jest zastosowanie jej w przypadku osób mieszkających za granicą i objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym, samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci. Aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania osoby te muszą łącznie spełniać następujące warunki:

 1. mieć miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. osiągać podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody, które stanowią co najmniej 75% całkowitego przychodu ze źródeł takich jak stosunek pracy, emerytura, renta, osiągniętego w danym roku podatkowym,
 3. udokumentować miejsce zamieszkania dla celów podatkowych odpowiednim certyfikatem..

Ponadto podatnicy ci rozliczając pit 2017 muszą spełniać wszystkie warunki  obowiązujące podatników rozliczających pity mających nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i korzystających z preferencyjnego obliczenia podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Warunkiem skorzystania z takiego rodzaju opodatkowania jest również istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Podatnicy zamieszkujący za granicą i korzystający z rozliczenia jako rodzice samotnie wychowujący dziecko są zobowiązani - na żądanie polskich organów podatkowych lub kontroli skarbowej - udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Dokumentem takim może być zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym te osoby są rezydentami podatkowymi.lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

 • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
 • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
 • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
 • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A