PITY 2017 - Preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci mieszkających za granicą.

Osoby fizyczne samotnie wychowujące dzieci rozliczając pity 2017 mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te określają sposób obliczania podatku oraz warunki, jakie musi spełnić osoba samotnie wychowująca dzieci oraz wychowywane przez nią dzieci, aby mieć możliwość skorzystania z preferencyjnego sposobu obliczenia podatku.

Zasada preferencyjny opodatkowania dotyczy polskich rezydentów podatkowych, ale też  możliwe jest zastosowanie jej w przypadku osób mieszkających za granicą i objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym, samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci. Aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania osoby te muszą łącznie spełniać następujące warunki:

  1. mieć miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
  2. osiągać podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody, które stanowią co najmniej 75% całkowitego przychodu ze źródeł takich jak stosunek pracy, emerytura, renta, osiągniętego w danym roku podatkowym,
  3. udokumentować miejsce zamieszkania dla celów podatkowych odpowiednim certyfikatem..

Ponadto podatnicy ci rozliczając pit 2017 muszą spełniać wszystkie warunki  obowiązujące podatników rozliczających pity mających nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i korzystających z preferencyjnego obliczenia podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Warunkiem skorzystania z takiego rodzaju opodatkowania jest również istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Podatnicy zamieszkujący za granicą i korzystający z rozliczenia jako rodzice samotnie wychowujący dziecko są zobowiązani - na żądanie polskich organów podatkowych lub kontroli skarbowej - udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Dokumentem takim może być zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym te osoby są rezydentami podatkowymi.lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A