Rozliczenie PIT za 2017 - Wysłanie PIT przez internet w pięciu krokach

Rozliczanie pitów w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. W roku 2018 przez internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać rozliczenie pit (pity pl) na formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT- 39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. Deklaracja podatkowa powinna być złożona z załącznikami, gdy wykazujemy w niej przysługujące nam ulgi i odliczenia, gdy rozliczenie pita zawiera przychody z działalności gospodarczej, małoletnich dzieci, czy uzyskane za granicą.

Przygotowanie danych

Aby rozliczenie PIT 2017 przebiegło sprawnie trzeba przygotować komputer, laptop lub smartfon z dostępem do internetu oraz dane niezbędne, aby program mógł zrealizować:

 • wypełnianie pit - identyfikator podatkowy NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia,
 • rozliczanie pitu - dane o przychodach z informacji od płatników PIT-11, PIT-8C, PIT 40A/11A lub z księgi przychodów i rozchodów ewentualnie ewidencji przychodów, informacje o przysługujących ulgach i odliczeniach,
 • wysłanie do us pit - kwota przychodu wykazana w dowolnym zeznaniu rocznym złożonym rok wcześniej za rok 2016.

Pięć kroków rozliczenia PIT przez Internet

Aby poprawnie i szybko rozliczyc pit wystarczy wykonać pięć prostych czynności:

 1. Wejście na stronę portalu podatkowego, gdzie udostępniony jest dobry program, który pozwala na poprawne, sprawne i darmowe rozliczenie pit (pobierz pit lub wykonaj obliczanie pit online).
 2. Podanie danych niezbędnych do wyboru i wypełnienia formularzy oraz do obliczenia podatku (pit podatek) np. numer PESEL lub NIP, dane osobowe, dane o źródłach przychodów i sposobie opodatkowania oraz kwoty przychodów, zaliczki na podatki i składki na ubezpieczenia społeczne/ zdrowotne. (dane z informacji rocznych od płatników na PIT-11, PIT-8C, PIT 40A/11A i o przychodach oraz kosztach z działalności gospodarczej)
 3. Podpisanie zeznania – poprzez wpisanie kwoty przychodu wykazanej w dowolnym zeznaniu rocznym za 2016 r.
 4. Wysłanie zeznania do urzędu skarbowego online przez system e-Deklaracje– kilka kliknięć zgodnie ze wskazówkami.
 5. Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), które jest dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

Rozliczenie pit - korekta

W ten sam sposób można złożyć również korektę deklaracji PIT. Jeśli pit roczny zostanie złożony z błędem, który zauważymy już po tym, jak złożymy zeznanie podatkowe pit, lub pojawią się nowe dane nieujawnione przy wypełnianiu pitu, mamy prawo do złożenia korekty.

Darmowy PIT

PIT rozliczanie przez internet jest całkowicie darmowe dla podatników. Nie musimy wydawać pieniędzy na wynagrodzenie dla biura rachunkowego, któremu powierzylibyśmy rozliczanie pita, ani na opłacenie wysyłki pit rozliczenie listem poleconym, ani na dojazd do urzędu skarbowego w celu osobistego złożenia deklaracji PIT. Rozliczając podatki PIT z programem otrzymujemy darmowy PIT.

Bezpieczeństwo

System e-Deklaracje zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych. Dzięki wymogowi weryfikacji podatnika składającego zeznanie zestawem tzw. “danych autoryzujących” do minimum spada ryzyko złożenia PIT przez osoby niepowołane..Do komunikacji pomiędzy podatnikiem wysyłającym deklaracje PIT przez internet (również korekt dokumentów) podpisanych „danymi autoryzującymi", a systemem e-Deklaracje wykorzystany jest szyfrowany kanał uniemożliwiający podsłuch transmisji danych. Deklaracja pit zostanie przesłana bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Rozlicz pit elektronicznie i zyskaj:

 • zaoszczędzony czas
 • niewydane pieniądze
 • łatwość wypełnienia
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych
 • gwarancję poprawności składanej deklaracji
 • szybszy zwrot nadpłaty
 • wkład w ochronę środowiska
 • potwierdzenie złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

PIT rozlicz w terminie

Rozliczenie PITu przez internet najlepiej nie odkładać na ostatnią chwilę, bo w ostatnim dniu ustawowego terminu może się pojawić kolejka w systemie e-Deklaracje i nasze pit y mogą nie dotrzeć przed 23:59 do urzędu skarbowego online. Wtedy będą traktowane jako złożone po terminie.

Rozliczenie PIT za 2017 - korzyści z preferencyjnego rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci

Polskie prawo podatkowe przewiduje możliwość preferencyjnego rozliczania podatku dochodowego dla osób fizycznych dla podatników samotnie wychowujących dzieci. Możliwość skorzystania z tych preferencji jest uzależniona od spełnienia warunków zarówno przez podatnika jaki przez dzieci.

Osobą samotnie wychowującą dzieci w rozumieniu przepisów podatkowych jest rodzic albo opiekun prawny. Osoba ta może być panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą w separacji, osobą pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Z preferencyjnego sposobu opodatkowania można skorzystać, jeśli dzieci wychowywane przez osobę samotną są małoletnie, bez ograniczenia wiekowego pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalna, uczą się w szkołach (do 25. roku życia)  i nie osiągają dochodów podlegających opodatkowaniu.

Sposób rozliczenia podatku  stosowany dla osób samotnie wychowujących dzieci polega na tym, że podatek oblicza od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, a następnie mnoży przez dwa. Jeśli dziecko osiąga dochody podlegające opodatkowaniu, które łączy się z dochodami rodzica to dochody osoby samotnie wychowującej dziecko sumuje się z dochodami osiąganymi przez dziecko i dopiero wtedy oblicza podatek.

Preferencyjne opodatkowanie daje największe korzyści w przypadku wysokich dochodów osoby wychowującej dziecko. Jeśli te dochody przekraczają ustalony w ustawie próg podatkowy.Rozliczenie polegające na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów może spowodować, że dochód będzie opodatkowany (przynajmniej w części) niższą stawką  (18% zamiast 32%). Jeśli dochód osoby korzystającej z preferencyjnego rozliczenia mieści się w pierwszym przedziale skali podatkowej, korzyścią będzie zmniejszenie daniny dla fiskusa o 556,02 zł. Rozliczenie pit 2017 możemy wykonać przez internet.Program do rozliczania pit 2017 pomoże prawidłowo obliczyć należny podatek na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o ten sposób opodatkowania wybierając i zaznaczając odpowiednia kwadrat na formularzu pit. Deklaracja pit musi być złożona w terminie.przewidzianym ustawą. Nie można skorzystać z preferencyjnego rozliczenia, jeśli pit będzie składany po tym terminie. Rozliczenie pit za 2017 trzeba złożyć do końca kwietnia 2018.

Zarówno osoba samotnie wychowująca dzieci jaki dzieci nie mogą być podatnikami podatku liniowego, ryczałtowego ani tonażowego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
 • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
 • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
 • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A