Proste i pewne rozliczenie PIT w 2023 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj Pobierz: Program PIT 2023. Otrzymaj należne ulgi za 2023.

Ulgi dla młodych - zerowy PIT do 26 roku życia w 2024

System podatkowy w Polsce podlega częstym zmianom. Niedawno ustawodawca wprowadził szereg preferencji, które objęły wiele różnych grup społecznych. Jednymi z największych beneficjentów tych zmian są osoby do 26 roku życia. Na jakie korzyści mogą liczyć?

Na czym polega ulga dla młodych?

Jest to jedna z największych zmian w prawodawstwie finansowym w ostatnich latach. Państwo stworzyło wiele instrumentów prawnych, które sprawiają, że osoby do 26 roku życia, które dopiero są „na dorobku” i wciąż budują swoją karierę zawodową, mogą zarobić więcej niż ich starsze koleżanki i koledzy.

Ulga polega na tym, że dochód osób młodych, za jakie ustawodawca uważa osoby do 26 roku życia, nie podlega opodatkowaniu. To z kolei sprawia, że więcej pieniędzy zostaje w portfelach tych pracowników, a nie wędruje do budżetu państwa.

Bazą do przeprowadzenia zmian w prawie była ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 roku z późniejszymi zmianami. Po nowelizacji wszyscy podatnicy, którzy spełniają kryterium wieku, przychodu, limitów ulg oraz momentu uzyskania przychodu będą mogli cieszyć się z wyższego wynagrodzenia.

Co warto odnotować, wysokość pensji dla beneficjentów nie wynika z tego, że pracodawca płaci im więcej. Jest to raczej efekt obniżenia dla tych osób progu podatkowego oraz szeregu zwolnień, dzięki którym państwo po prostu zabiera im mniej pieniędzy niż osobom spoza tej grupy wiekowej.

PIT Zero - ulga dla młodych przed 26 rokiem życia

Zerowy PIT daje możliwość niepłacenia podatku dochodowego przez osoby, które spełniają wytyczne opisane w ustawie. Dzięki nowym przepisom wszyscy ci, którzy zarobili nie więcej niż 85 528 złotych, będą zwolnieni z konieczności opłacenia podatku dochodowego.

Podstawa prawna programu „Bez PIT dla młodych” weszła w życie 1 sierpnia 2019 roku. Szacuje się, że dzięki temu uproszczeniu, nawet dwa miliony osób, które są aktywne na rynku pracy od niedawna, zarabiają więcej. Jest to spore ułatwienie, które na pewno pomoże lepiej wejść w dorosłe życie zawodowe.

Należy pamiętać o tym, że jedną z najważniejszych przesłanek, która obowiązuje w programie jest to, aby osoba zatrudniona była na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Często wskazuje się na to, że nowelizacja w pewien sposób pominęła osoby, które zdecydowały się na otwarcie własnych firm.

Zgodnie z zasadami „Bez PIT dla młodych”, wszyscy biznesmeni z własną firmą, także muszą zapłacić podatek. Pewnym pocieszeniem może być dla tych wszystkich osób duży dostęp do innych programów pomocowych, w tym bezzwrotne pule dofinansowań z Urzędów Pracy, KSOW-u czy Unii Europejskiej.

Limity ulgi dla młodych

Nadrzędne limity, jakie przewiduje program, to kryterium dochodowe oraz górna granica wieku, która wynosi 26 lat. Jeśli nasz dochód nie przekroczył rocznie 85 528 złotych, nie musimy odprowadzić go w rocznym zeznaniu podatkowym.

Aby dobrze wykazać, dlaczego jest to tak duże ułatwienie, warto posłużyć się przykładem. Górna granica miesięcznego wynagrodzenia, dzięki której będziemy mieścić się w tym limicie, to miesięczna pensja wynosząca aż 7127 złotych. Jest to gratyfikacja, która nawet dla wielu starszych pracowników jest trudna do osiągnięcia.

Zakładając, że osoba przed 26 rokiem życia otrzyma takie wynagrodzenie, zyska poniekąd dwukrotnie. Jej uśredniony miesięczny zysk względem osoby po 26 roku życia wyniesie aż 483 złote. Rocznie daje to 5792 PLN. Dla najniższej pensji krajowej, którą - niestety - wielu młodych pracowników wciąż musi się zadowolić, zysk wynosi kolejno 121 złotych miesięcznie, czyli 1455 zł rocznie.

Jakie umowy pozwalają skorzystać z ulgi dla młodych?

Polskie prawo daje możliwość zatrudnienia na podstawie wielu różnych form zatrudnienia. Oczywiście dominującą jest umowa o pracę, która zapewnia dostęp do wszystkich podstawowych składek i świadczeń. Osoby zatrudnione na etacie mogą być spokojne o to, że co miesiąc, na poczet ich przyszłej emerytury, pracodawca odprowadza należny podatek.

Niedawno wprowadzone świadczenie dodało też do listy umów, które są objęte ulgą dla młodych umowę zlecenie. W tym modelu zatrudnienia nie ma już tak szerokiego zabezpieczenia pracownika, jednak rząd od pewnego czasu stopniowo opodatkowuje także i ten rodzaj pracy.

Zapewne ze względu na swoją specyfikę, ulgą dla osób do 26 roku życia nie objęto umów o dzieło. W tej chwili nie wiadomo, czy w przyszłości pojawi się jakaś nowelizacja, która zmieni ten stan rzeczy. Możemy jedynie zgadywać, że wraz z ozusowaniem i szerokim opodatkowaniem popularnych „UoD”, być może zostaną one włączone do ulgi.

Poszkodowane mogą też czuć się osoby zatrudnione na studenckie umowy stażowe i ci, którzy przebywają na praktykach absolwenckich. Ulga nie jest przyznawana wszystkim tym, którzy pobierają na przykład zasiłek macierzyński oraz osobom bezrobotnym i stypendystom.

Państwo nie przyzna tego świadczenia pomocowego młodym, którzy zdecydowali się na otwarcie własnej firmy. Te osoby zatem nie unikną opodatkowania. To dość zaskakująca decyzja, jednak - jak wykazaliśmy wyżej - takie osoby mogą lepiej wystartować z firmą dzięki atrakcyjnym, bezzwrotnym grantom, czy nisko oprocentowanym pożyczkom z różnych źródeł.

Jak skorzystać z ulgi dla młodych?

Po prostu wykazujemy ją na zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37. Musimy wpisać kwotę zwolnienia podatkowego w rubrykę „Przychody objęte ulgą od podatku”. Czy oznacza to, że nie musimy składać zeznania rocznego? Można powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie zależy od szeregu innych przesłanek.

PIT za 2023 rok będzie trzeba złożyć, jeśli osoba do 26 roku życia osiągnęła przychody, które nie mieszczą się w ramach ulgi. Tak samo jak zeznanie roczne muszą złożyć wszyscy ci, którzy chcą domagać się zwrotu nadpłaconego podatku. Jeszcze w 2019 roku trzeba było poinformować pracodawcę o tym, że przysługuje nam ulga dla młodych.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego, obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, który wypłaca pensje bez odciągania z nich zaliczek na poczet podatku do wysokości kwoty przewidzianej ustawą. Jeśli młody pracownik pracuje w kilku miejscach i boi się, że łącznie przekroczy ten limit, przysługuje mu prawo do wystosowania wniosku do zatrudniającego o zwykłe pobieranie składek, bez uwzględnienia ulgi dla osób młodych do 26 roku życia.

Jako ciekawostkę, która szczególnie może zainteresować młode małżeństwa, warto wskazać, że ustawowo przewidziana kwota przysługuje każdemu z nich osobno, bez względu na to czy mają wspólnotę majątkową, czy nie.

PIT Zero nie koliduje też z innymi formami wsparcia, jakie w niektórych sytuacjach dopuszcza państwo. Można więc korzystać na przykład z ulgi na dziecko, na internet czy prawa do comiesięcznego pobierania świadczenia „Rodzina 500+”.

Ulga dla młodych - informacje dla pracodawców

Gdy w 2019 roku program wchodził w życie, z formalnego punktu widzenia obowiązywał on tylko przez kilka miesięcy. Rząd zdawał sobie sprawę z tego, że w takiej sytuacji trudno wymagać, aby firmy od razu wiedziały o wszystkich przywilejach i obowiązkach, jakie niesie ze sobą nowela prawa.

W poprzednim roku to pracownik do 26 roku życia musiał poinformować pracodawcę o tym, że z racji wejścia w życie rozporządzenia, przysługują mu nowe prawa. Zmiany dotyczyły zwłaszcza działów finansowych i księgowych, które musiały szybko przestawić się na nowe zasady i zaniechać odprowadzania zaliczki na podatek wśród tych osób.

Dopiero od obecnego roku kalendarzowego to firmy wzięły na siebie większą odpowiedzialność. Gdy zatrudniamy młodego pracownika, to po stronie właściciela działalności leży poinformowanie go o tym przywileju, wraz z wykazaniem podstawy prawnej oraz zarysowaniem efektów zastosowania się do programu ulgi dla młodych.

Zatrudniony, który obawia się, że na skutek różnych prac (na przykład w kilku firmach) przekroczy kwotę 85 528 złotych, może wystosować do szefa pismo z prośbą o tradycyjne pobieranie zaliczki na poczet opodatkowania. Gdy taka sytuacja się przydarzy, jesteśmy zobligowani do wprowadzenia jej w życie (a więc do stosowania się do niej) najpóźniej od następnego miesiąca.

Warto odnotować, że w tradycyjnym modelu opodatkowania, a więc 17/32%, gdy osoba do 26 roku życia przekroczy górną granicę kwoty wolnej od podatku, należy opodatkować ją według 17% stawki, a nie według wyższego progu.

Ministerstwo Finansów sugeruje też, że w dokumencie PIT-11 musimy zawrzeć wszystkie przychody, dzieląc je na opodatkowane oraz te, które są wyłączone z zerowego PIT-u. Składki zdrowotne pobiera się w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy.

26 urodziny a ulga dla młodych

Na skutek wielu zapytań, Ministerstwo Finansów musiało podać oficjalną wykładnię, która udziela precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, kiedy ulga przestaje obowiązywać. Wykładnia Ministerstwa jest obecnie jednoznaczna i bardzo precyzyjna - jej właściwość przysługuje do 26 urodzin z dniem urodzin włącznie.

Wykazano, że gdy dzień urodzin osoby objętej ulgą przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, nie wpływa to na wykładnię prawa. Zdaniem Ministerstwa Finansów wynika to z tego, że jeśli przykładowo podatnik obchodził urodziny 9 grudnia, to w tym terminie nie musiał składać żadnego zawiadomienia do pracodawcy, ani do organów administracji skarbowej.

A zatem przychód wolny od opodatkowania otrzymamy do dnia 26 urodzin z nim włącznie i ani chwili dłużej. Co dzieje się w chwili, gdy przekroczymy tę granicę wieku? Od razu wpadamy w standardowy próg opodatkowania, a więc tracimy możliwość odliczenia pewnej części naszego zarobku na zeznaniu rocznym.

Co ta wykładnia oznacza dla pracodawców? Wbrew obawom, można ją wytłumaczyć bardzo prosto. Jeśli wypłata pieniędzy nastąpi przed dniem 26 urodzin, to zwolnienie podatkowe wciąż będzie obowiązywać. Jeśli pracownik ma urodziny na przykład 3 dnia miesiąca, a pensje zwykle wysyła się na konta załogi piątego, to będzie trzeba już potrącić zaliczkę na poczet podatku. O wielkim szczęściu mogą mówić ci, których szefowie wysyłaliby przelew trzeciego. Takie osoby wciąż będą rozliczane zgodnie z zasadami obowiązywania ulgi dla młodych.

Odliczanie składek ZUS i zdrowotnych w PIT Zero

Podstawa prawna obliczania składek ZUS jest inna niż wymienionych wyżej metod opodatkowania, z jakich osoba młoda do 26 roku życia jest zwolniona. Reguluje ją ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z 27.07.2004 z późniejszymi zmianami.

W pewnym uproszczeniu, ulga dla młodych nie zwalnia z konieczności opłacania ZUS-u i świadczeń zdrowotnych. Odliczenie odpowiednich składek dotyczy ich tak samo, jak wszystkich innych osób, które - na przykład - pracują na umowie o pracę.

Gdy chcemy obliczyć dla tych pracowników składkę zdrowotną, trzeba obliczyć wysokość zaliczki na poczet PIT, która jest nieobjęta zwolnieniem podatkowym. Jeśli okaże się, że wysokość składki jest wyższa od zaliczki na jej poczet, należy obniżyć ją do jej wysokości. Szczegółowo reguluje to artykuł 83 z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27.07.2004 roku z późniejszymi zmianami.

Warto pamiętać też o tym, że przy PIT Zero można stosować koszty uzyskania przychodów. Przepisy nie mówią jednoznacznie, jak należy je rozliczyć po przekroczeniu limitu bądź wieku podatnika. Pomimo braku jednoznacznej interpretacji, czasem wskazuje się, że mogą być one rozliczane zbiorczo po przekroczeniu limitu.

Tym samym, w domniemaniu, podatek będzie naliczony od sumy przekroczenia, a nie od każdej kwoty wpływającej na przekroczenie osobno. Ze względu na brak wykładni, wiele osób decyduje się w takiej sytuacji na zasięgnięcie opinii specjalistów prawa podatkowego i wydaje się, że gdyby spotkała nas taka specyficzna sytuacja, byłby to często rekomendowany krok.

Zobacz również: Jak rozliczyć PIT?

Sprawdź, jak rozliczyć PIT Zero w naszym Programie PIT za 2023 rok

Nasze narzędzie posiada rekomendację PTE. Firma, która tworzyła program działa na rynku od ponad dwóch dekad, a jej jakość działania została nagrodzona przyznaniem certyfikatu ISO 9001. Aplikacja daje użytkownikowi całkowitą kontrolę i zawiera wbudowaną bazę wszystkich należnych ulg oraz odliczeń.

Oprogramowanie zostało sfinansowane ze środków, które pochodzą z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Narzędzie stawia na bezpieczeństwo danych użytkownika, które jest dla nas najwyższym priorytetem.

Dane nie znajdują się w chmurze danych, a są przechowywane tylko na komputerze, gdzie zainstalowane jest oprogramowanie. Dodatkowo są one szyfrowane, co jeszcze bardziej zwiększa stopień bezpieczeństwa tak ważnych informacji, jak dane finansowe każdego z nas.

Narzędzie potrafi tworzyć automatyczne deklaracje roczne dzięki trybowi dynamicznego przepisywania kwot z PIT-11. Gotowe deklaracje możemy wydrukować oraz od razu wysłać w formie e-deklaracji. Można też wydrukować dane na przelew do Urzędu Skarbowego.

Obecnie baza aplikacji jest tak rozbudowana, że wspiera wszystkie rodzaje rozliczeń, które są używane w Polsce. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy jest ekspertem od podatków, dlatego stworzyliśmy też intuicyjny system podpowiedzi, a cały proces składania zeznania rocznego jest realizowany w systemie step-by-step.

Baza wiedzy programu zawiera informacje z obowiązujących aktów prawnych, w tym z ustawy o podatku dochodowym, ze stron Ministerstwa Finansów oraz serwisów, które gromadzą dane o systemach PIT. Narzędzie jest wolne od ograniczeń czasowych oraz od limitu deklaracji, jaki można wypełnić.

Narzędzie PIT 2023 przeznaczone jest dla wszystkich osób fizycznych, bez względu na to, na jakiej umowie są zatrudnieni. Mogą też korzystać z niego przedsiębiorcy, osoby objęte podatkiem zryczałtowanym oraz wszyscy ci, którzy pracowali za granicą i nie wiedzą, jak odzyskać zwrot tych podatków.

Jest to kompletna, bardzo rozbudowana, a zarazem banalnie prosta w obsłudze aplikacja służąca do rozliczania zeznania rocznego, z której może skorzystać każdy z nas. Poza wszystkimi rodzajami formularzy PIT, w bazie aplikacji znajdziemy też druki typu NIP oraz formularze ZAP.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A