Proste i pewne rozliczenie PIT w 2023 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

 • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
 • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
 • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
 • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj => Program PIT Online za 2023 rok. Rozlicz PIT 37 za 2023

Jak rozliczyć PIT 2023 w 2024 roku

Rozliczenie PIT 37 2023/2024 może być łatwe i szybkie. Sprawdź, jak sprawnie i bezpiecznie wypełnić zeznanie podatkowe za 2023 rok. Resort finansów i portale podatkowe proponują ułatwienia, z których mogą skorzystać osoby planujące rozliczenie PIT 37 za 2023 rok.

Kiedy rozliczyć PIT za 2023?

Obowiązek rozliczenia z Urzędem Skarbowym dotyczy niemal każdego pełnoletniego obywatela Polski. Lista wyjątków jest dość krótka i - w niektórych sytuacjach - dotyczy ona na przykład emerytów i rencistów. Jeśli jednak świadczymy dla kogoś usługę pracy, to musimy przed fiskusem wykazać nasze dochody.

W systemie prawnym obowiązującym w naszym kraju, dokumenty PIT za 2023 rok muszą zostać rozliczone do 30 kwietnia. Na szczęście już od pewnego czasu pojawiają się zmiany w prawodawstwie, które zdejmują część zadań z obywatela. Nie jest dużym nadużyciem stwierdzenie, że już dziś w dużej mierze jesteśmy rozliczani przez Urząd Skarbowy.

Kolejne innowacje w dużej mierze automatyzują i upraszczają proces, który jeszcze kilka lat temu wymagał opłacenia księgowej. Dużą pomocą jest też oprogramowanie, które prowadzi podatników krok po kroku i znacząco ułatwia rozliczanie się z wypracowanych dochodów.

Podatnik nie musi składać PIT 37 2023/2024

Formularz PIT 37 skierowany jest do podatników, których podstawowym źródłem dochodów jest praca, zlecenia, organy rentowe działające na terytorium Polski. Ich dochody muszą również podlegać opodatkowaniu na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej.

Rozliczenie PIT 37 2023/2024 nie obowiązuje podatników, za których deklarację na formularzu PIT 40A złoży organ rentowy – wyłącznie, gdy świadczenie ZUS jest jedynym dochodem opodatkowanym na zasadach ogólnych, a podatnik nie korzysta z ulg i odliczeń podatkowych.

Osoby, które zamierzają przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, też nie muszą składać PIT 37 2023/2024, ale powinny złożyć do urzędu skarbowego wniosek na formularzu PIT-OP, podając numer KRS wybranej organizacji. We wniosku PIT-OP nie wpisuje się wysokości przekazywanej kwoty. Urząd skarbowy sam obliczy 1% podatku i całą kwotę przekaże OPP. W ten sposób emeryci i renciści mogą przekazać 1% bez składania PIT.

Pracownicy, których PIT 40 do tej pory rozliczał pracodawca, aktualnie nie mają takiej możliwości. Wynika to ze zmian w art. 37 wprowadzonym w życie z dniem 15 marca 2023 roku.

Przy dodatkowych dochodach i korzystaniu z ulg wystawiony przez organ rentowy PIT-40 należy traktować jako informację i złożyć rozliczenie PIT 37 lub rozliczenie PIT 36, wpisując m.in dane z PIT 40.

Szybkie rozliczenie PIT 2023/2024

Rozlicz PIT 2024 Online »

Jak rozliczyć PIT 37 z programem?

Rozliczenie PIT 37 najlepiej zrobić z pomocą sprawdzonego programu komputerowego – polecamy program udostępniony na naszej stronie (PIT 37 program). Nie wymaga on znajomości specjalistycznego słownictwa, zawiłych przepisów podatkowych i czytania skomplikowanych instrukcji, jak wypełnić PIT 37.

Odpowiadając na proste pytania, złożysz zeznanie podatkowe PIT 37 2023/2024 krok po kroku, przekazując dane niezbędne do wypełniania formularza i obliczenia przez program podatku PIT 37. Dobry program do PIT 37 podpowie też, z jakich ulg i odliczeń podatkowych możesz skorzystać, aby obniżyć podatek PIT. Pobierając program z naszej strony, możesz na to liczyć.

Na portalu podatkowym udostępniony jest też PIT do wypełnienia ręcznego, który można wydrukować i dostarczyć do urzędu skarbowego na trzy sposoby: osobiście, przez pocztę, wysyłając PIT 37 online. Elektroniczny PIT 37 to pierwszy z PIT przez internet. Ministerstwo Finansów udostępniło PIT 37 w serwisie e-Deklaracje w 2008 roku.

Program dla PIT 37 pozwala na rozliczenie PIT 37 online w dogodnym dla podatnika czasie. Użytkownik może przesłać zeznanie podatkowe do systemu e-Deklaracje 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Pamiętaj tylko, że rozliczenie PIT 37 za rok 2023 należy złożyć do 30 kwietnia 2024 – zarówno rozliczenie PIT 37 przez internet, jak i w formie papierowej.

Podatnik nie musi składać PIT-37

Składający

Formularz PIT-37 dedykowany jest dla podatników, którzy:

 • nie uzyskali dochodów z działalności gospodarczej,
 • nie uzyskali dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • nie muszą doliczyć dochodów małoletnich dzieci, a zarazem uzyskali dochód opodatkowany na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem płatników (tzn. jeżeli wypłacający wynagrodzenie pobrał zaliczkę na podatek),

PIT-37 wybiorą zatem podatnicy, osiągający m.in. takie dochody:

 • wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej,
 • emerytury i renty krajowe, również renty strukturalne i socjalne,
 • dniówki obrachunkowe i inne przychody z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowe),
 • stypendia,
 • dochody z umowy zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego, za zasiadanie w radzie nadzorczej, za działalność sportową,
 • dochody z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • należności za pracę tymczasowo aresztowanych i skazanych,

PIT-37 można złożyć:

 • wspólnie z małżonkiem,
 • jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

UWAGA! Nie można złożyć PIT-37, jeżeli rozlicza się dochody małoletniego dziecka albo, jeżeli obniża się dochody o straty z lat ubiegłych.

Rozlicz PIT Online za 2023 i szybko odbierz swoje ulgi i odliczenia PIT!

Termin składania

Deklarację PIT-37 należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Obowiązek złożenia zeznania PIT-37 dla tych, którzy muszą to zrobić, wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., nazywanej dalej ustawą o PIT).

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Powinni wywiązać się z tego obowiązku w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Oznacza to, że w tym dniu najpóźniej należy złożyć roczne zeznanie PIT-37 stanowiące rozliczenie za rok 2023. Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym. Za datę złożenia zeznania, nadesłanego pocztą, uważa się datę stempla pocztowego.

Przy okazji warto wspomnieć o przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Regulacje te stanowią, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Deklaracje podatkowe PIT-37

Do złożenia zeznań PIT-37 niezbędne będą:

 • odpowiednie formularze podatkowe, oraz
 • informacje o dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek, PIT-11/8B, PIT-40A/11A, PIT-8G, PIT-8S itp.,
 • dowody poniesienia wydatków odliczanych od dochodu czy podatku.

Załączniki

Do deklaracji PIT-37 stosuje się następujące załączniki:

 • PIT-O
 • PIT-D
 • PIT-2K
 • ZAP-3

Na początku wypełniania PIT-37 czeka nas wpisanie danych osobowych, które identyfikują nas i naszego małżonka przed urzędem skarbowym. Dane małżonka wpisujemy w przypadku gdy rozliczamy się wspólnie.

W poz. 1 wpisujemy własny numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w poz. 2 NIP małżonka. Nie można też tych pozycji pozostawić niewypełnionych, gdyż niepodanie NIP grozi konsekwencjami karnymi skarbowymi. Trzeba pamiętać, że na podstawie kodeksu karnego skarbowego, podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi: nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz lub nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Następną pozycją, którą należy wypełnić, stanowi poz. 5 określająca rok, za który składane jest zeznanie.

Wybór sposobu opodatkowania

W poz. 6 zeznania PIT-37 należy zaznaczyć jeden z czterech kwadratów, który określa wybór sposobu opodatkowania.

Zaznaczenie kwadratu nr 1 informuje, że rozliczamy się indywidualnie.

Zakreślając kwadratu nr 2 lub nr 3 deklarujemy, że będziemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Kwadrat nr 2 zaznaczają podatnicy, którzy rozliczają się z małżonkiem w przypadku gdy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa i pozostawali oni w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Kwadrat nr 3 natomiast zaznacza się w sytuacji gdy podatnik pozostający we wspólności majątkowej: zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Z kolei kwadrat nr 4 zaznaczają osoby samotnie wychowujące dzieci, które chcą się rozliczać na preferencyjnych zasadach. Preferencyjne rozliczenie polega na tym, że podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację.

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Preferencyjne rozliczenie dotyczy osób samotnie wychowujących w roku podatkowym: dzieci małoletnie, dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny oraz dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Wniosek PIT WZ o rozliczenie PIT 37 przez urząd skarbowy

Do 16 kwietnia 2024 podatnicy mogą składać wnioski o wypełnienie przez urząd skarbowy PIT 37 za 2023 rok. W tym celu należy na druku PIT-WZ podać wszystkie dane do wypełnienia i obliczenia podatku z uwzględnieniem ulg i odliczeń. Wniosek taki można złożyć wyłącznie elektronicznie: na Portalu Podatkowym lub za pośrednictwem bankowości internetowej. W ciągu 5 dni otrzymamy dostęp do PIT 37 online. Wszystko odbywa się elektronicznie.

Urząd skarbowy przygotowuje PIT 37 na podstawie informacji od płatników oraz danych zawartych we wniosku PIT-WZ. Wniosek musi więc zawierać informacje o tym, z jakich ulg i odliczeń korzystamy, jakie kwoty odliczamy, której organizacji przekazujemy 1% oraz decyzję, jak wypełnić PIT 37:

 • indywidualnie
 • ze współmałżonkiem
 • jako rodzic samotnie wychowujący dzieci

Sporządzone przez urząd skarbowy rozliczenie PIT 37 możesz zaakceptować, odrzucić lub samodzielnie przygotować zeznanie podatkowe za rok 2023 rok.

Jeśli nie podejmiesz żadnych działań do 30 kwietnia, PIT 37 2023/2024 potraktowany zostanie jako złożenie zeznania rocznego przez podatnika.

Rozlicz PIT Online za 2023 i szybko odbierz swoje ulgi i odliczenia PIT!

Jak rozliczyć PIT na zasadach preferencyjnych?

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają podatnikowi możliwość opodatkowania dochodów osiągniętych w roku podatkowym na zasadach preferencyjnych. Preferencyjne zasady rozliczenia PIT dotyczą wspólnego opodatkowania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Decyzję o tym jak rozliczyć PIT, czy skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania, podejmuje podatnik. Aby wykonując rozliczenie PIT 2024, móc podjąć taką decyzję, podatnik powinien posiadać wiedzę, jakie warunki należy spełnić, by rozliczyć się w ten sposób i kiedy można odnieść korzyść podatkową wynikającą z takiego rozliczenia. Po prostu nie zawsze podatnik jest uprawniony do skorzystania z preferencji podatkowych.

Osoby planujące skorzystać z preferencyjnego wspólnego opodatkowania małżonków muszą spełnić wszystkie niżej wymienione warunki:

 • Mieć nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli posiadać polską rezydencję podatkową,
 • Być w związku małżeńskim przez pełny rok podatkowy (z wyjątkiem sytuacji, gdy śmierć jednego z małżonków nastąpiła w trakcie roku podatkowego),
 • Posiadać wspólność majątkową przez cały rok podatkowy,
 • Złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie we wspólnym zeznaniu podatkowym w terminie ustawowym do dnia złożenia tego zeznania,
 • Działalność gospodarcza prowadzona przez któregokolwiek z małżonków nie może być opodatkowana w sposób liniowy ryczałtowy lub kartą podatkową.

Przepisy ustawy o PIT dotyczące rozliczenia podatku na preferencyjnych zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci określają warunki, które odnoszą się zarówno do podatnika, jak i do dzieci, które wychowuje. Poniżej znajdziesz obowiązki podatnika planującego skorzystać z tego sposobu rozliczenia:

 1. Posiadać status osoby samotnie wychowującej dzieci
  Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się:
  • jednego z rodziców albo
  • opiekuna prawnego.
  Osoba ta to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba w separacji. Osoba ta może pozostawać w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
 2. Mieć na wychowaniu w roku podatkowym dzieci.
  W tym przypadku dzieci oznacza:
  • osoby małoletnie,
  • dzieci pobierające zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek),
  • osoby uczące się w szkołach, do ukończenia 25. roku życia, które nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów kapitałowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.
  Jeśli chcesz skorzystać z preferencyjnego rozliczenia, należy złożyć w zeznaniu podatkowym wniosek o opodatkowanie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Pamiętaj, że rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej w sposób liniowy lub ryczałtem uniemożliwia skorzystanie z preferencji.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A