Jak rozliczyć PIT 37? Cztery sposoby na łatwe rozliczenie PIT 37 2018

Deklaracja PIT 37 jest najczęściej składanym przez podatników rocznym zeznaniem podatkowym. PIT 37 - jak wypełnić najłatwiej?

Resort finansów i portale podatkowe proponują ułatwienia, z których mogą skorzystać osoby rozliczające pit 37 za 2017 r.

1. Podatnik nie musi składać PIT 37

Formularz PIT-37 przeznaczony jest dla osób, które w roku podatkowym uzyskały przychody przede wszystkim od pracodawców, zleceniodawców i organów rentowych ze źródeł położonych na terytorium Polski i dochody te podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej.

Rozliczanie PIT 37 za 2017 rok nie obowiązuje podatników, za których deklarację rozliczeniową na formularzu PIT-40A złoży organ rentowy, ale tylko w przypadku, gdy świadczenie wypłacane przez ZUS jest jedynym dochodem opodatkowanym na zasadach ogólnych, a poza tym nie korzystają z ulg i odliczeń podatkowych. Osoby, które zamierzają przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego też nie muszą składać pit 37 2017, ale powinny złożyć do urzędu skarbowego wniosek na formularzu PIT-OP podając numer KRS wybranej organizacji. We wniosku PIT-OP nie podaje się wysokości kwoty do przekazania. Urząd skarbowy sam obliczy 1% podatku i całą kwotę przekaże OPP. W ten sposób emeryci i renciści mogą przekazać 1% bez składania PIT.

Pracownicy, którzy w poprzednich latach mogli złożyć wniosek o rozliczenie PIT 40 przez pracodawcę, obecnie nie mają takiej możliwości w zw. z uchyleniem z dniem 15 marca 2017 art. 37 updof.

Przy dodatkowych dochodach i korzystaniu z ulg wystawiony przez organ rentowy PIT-40 należy traktować jako informację i złożyć zeznanie podatkowe PIT 37 lub PIT 36 wpisując m.in dane z PIT-40.

2. Rozliczenie PIT 37 z programem

Najłatwiej rozliczyć PIT 37 z dobrym programem komputerowym. Nasz portal podatkowy udostępnia program do rozliczenia pit 37 (PIT 37 program). Ważne, żeby wybrać program przyjazny podatnikowi, który nie wymaga znajomości specjalistycznego słownictwa i zawiłych przepisów podatkowych i nie musimy czytać obszernych instrukcji, jak wypełnić pit 37, jak rozliczyć PIT 37. Odpowiadając na prosto sformułowane pytania możemy uzupełniać pit 37 krok po kroku przekazując wszystkie dane, aby wypełnienie PIT 37 i obliczenie podatku pit 37 mogło być wykonane przez program.

Dobry program do pit 37 podpowie nam też, z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać, aby obniżyć podstawę obliczenia podatku i co możemy odliczyć od podatku już obliczonego.

Na portalu podatkowym udostępniony jest pit do wypełnienia komputerowo, który można wydrukować i dostarczyć do urzędu skarbowego osobiście względnie przez pocztę albo wysłać pit 37 online. Elektroniczny PIT 37 pojawił się jako pierwszy z pitów do rozliczenia przez internet. Ministerstwo Finansów udostępniło PIT 37 e deklaracje w 2008 roku.

Program pit 37 umożliwia złożenie PIT 37 za 2017 online w dogodnym dla podatnika czasie, gdyż system e-Deklaracje jest dostępny przez całą dobę.

Rozliczenie pit 37 2018 za rok podatkowy 2017 należy złożyć do 30 kwietnia 2018. Rozliczenie pit 37 przez internet 2018 tak samo jak w formie papierowej należy przesłać do końca kwietnia.

Pobierz teraz Bezpłatny Program PIT 2017 i rozlicz się z Urzędem Skarbowym szybko i wygodnie.

3. Wstępnie wypełnione zeznanie PIT-37

Po 15 marca rozliczenie PIT 37 online może być jeszcze prostsze, gdy skorzystamy z usługi wstępnie wypełnionego zeznania PFR oferowanej przez Ministerstwo Finansów. Usługa ta jest dostępna dopiero w drugiej połowie marca, kiedy do urzędów skarbowych przesłane zostaną przez płatników informacje roczne PIT 11 i PIT 40, na podstawie których administracja podatkowa przygotowuje wstępne zeznania PIT 37 i PIT 38. Podatnicy mogą uzyskać dostęp przez internet (po zweryfikowaniu podatnika) przez system e-Podatki.

PFR nie do końca rozwiąże nasz problem, jak wypełnić pit37, jak rozliczyc PIT 37, poniewaz nie zawiera odliczeń przysługujących z tytułu ulg podatkowych. Jeśli chcemy skorzystać z ulg, czy przekazać 1% podatku dla OPP, musimy uzupełnić PIT 37 rozliczenie wstępne.lub samodzielnie wykonać rozliczenie pit 37 za 2017.

Jeżeli nawet nie uzupełniamy przygotowanego przez administrację skarbową PFR PIT 37 rozliczenie musimy sprawdzić i podpisać przed wysłaniem PIT 37 online.

E deklaracje PIT 37 można podpisać w sposób uproszczony podając kwotę przychodu z dowolnej deklaracji pit złożonej rok wcześniej. Kwota ta stanowi element zestawu tzw. “danych autoryzujących.” Poprawnie podpisany pit e deklaracje wysyłamy do urzędu skarbowego przez ministerialny system e-Deklaracje. Po otrzymaniu PIT 37 rozliczenie online urząd skarbowy przekaże Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO.

4. Wniosek PIT-WZ o rozliczenie przez urząd skarbowy PIT 37

Do 16 kwietnia 2018 podatnicy mogą składać wnioski o wypełnienie przez urząd skarbowy PIT37 za 2017 rok. W tym celu należy na druku PIT-WZ podać wszystkie dane do wypełnienia i obliczenia podatku z uwzględnieniem ulg i odliczeń. Wniosek taki można złożyć wyłącznie elektronicznie: na Portalu Podatkowym lub za pośrednictwem bankowości internetowej. W ciągu 5 dni otrzymamy dostęp do PIT 37 2017 online. Wszystko odbywa się elektronicznie.

Urząd skarbowy przygotowuje PIT 37 na podstawie informacji od płatników oraz danych zawartych we wniosku PIT-WZ. Wniosek musi więc zawierać informacje o tym, z jakich ulg i odliczeń korzystamy, jakie kwoty odliczamy, której organizacji przekazujemy 1% oraz decyzję o PIT 37 jak wypełnić:

 • indywidualnie
 • ze współmałżonkiem
 • jako rodzic samotnie wychowujący dzieci

Sporządzony przez urząd skarbowy PIT 37 możemy zaakceptować lub odrzucić i przygotować własne rozliczenie.

Jeśli nie podejmiemy żadnych działań do 30 kwietnia pit37 potraktowany zostanie jako złożenie zeznania rocznego przez podatnika.

Jak rozliczyć PIT na zasadach preferencyjnych?

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają podatnikowi możliwość opodatkowania dochodów osiągniętych w roku podatkowym na zasadach preferencyjnych. Preferencyjne zasady rozliczenia pit dotyczą wspólnego opodatkowania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Decyzję o o tym jak rozliczyć pit, czy skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania podejmuje podatnik.  Aby wykonując rozliczenie pit 2018 móc podjąć taką decyzję, podatnik powinien posiadać wiedzę, jakie warunki należy spełnić, by móc rozliczyć się w ten sposób i kiedy można odnieść korzyść podatkową wynikającą z takiego rozliczenia.  Nie zawsze bowiem podatnik jest uprawniony do skorzystania z preferencji podatkowych przewidzianych w tym zakresie.

Osoby chcące skorzystać z preferencyjnego wspólnego opodatkowania małżonków muszą spełnić wszystkie niżej wymienione warunki:

 • mieć nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli posiadać polską rezydencję podatkową,
 • być w związku małżeńskim przez pełny rok podatkowy (z wyjątkiem sytuacji, gdy śmierć jednego z małżonków nastąpiła w trakcie roku podatkowego),

 • posiadać wspólność majątkową przez cały rok podatkowy

 • złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie  we wspólnym zeznaniu podatkowym  w terminie ustawowym do dnia złożenia tego zeznania

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez któregokolwiek z małżonków nie może być ona opodatkowana w sposób liniowy ryczałtowy lub kartą podatkową.

 

Przepisy ustawy o pit dotyczące rozliczenia podatku na preferencyjnych zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci określają warunki, które odnoszą się zarówno do podatnika, jak i do dzieci, które wychowuje. Podatnik chcący skorzystać z tego sposobu opodatkowania powinien:

1. Posiadać status osoby samotnie wychowującej dzieci.

   Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się:

 • jednego z rodziców albo
 • opiekuna prawnego.

 

Osoba ta to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba w separacji. Osoba ta może pozostawać w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

2.Mieć na wychowaniu w roku podatkowym dzieci

 • małoletnie,
 • pobierające zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek),
 • uczące się w szkołach, do ukończenia 25. roku życia, które nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów kapitałowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Aby skorzystać z preferencyjnego rozliczenia należy złożyć w zeznaniu podatkowym wniosek o opodatkowanie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Rozliczanie dochodów z działalności gospodarczej w sposób liniowy lub ryczałtem uniemożliwia skorzystanie z preferencji.

 • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
 • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
 • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
 • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A