Proste i pewne rozliczenie PIT w 2023 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj Uruchom: Program PIT za 2023 rok. Wyślij PIT Online

Wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczenia PIT 2023/2024, jeśli spełniają określone ustawą o PIT warunki. Wspólne zeznanie mogą złożyć zarówno w formie papierowej, jak i rozliczenie PIT online.

Warunki wspólnej e-Deklaracji – rozliczenie PIT 2023/2024

Wspólne rozliczenie PIT 2023/2024 online mogą złożyć małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i istniała między nimi przez cały rok wspólność majątkowa. Wspólny PIT online rozliczenie można złożyć jedynie na formularzu PIT 36 lub PIT 37, ponieważ możliwość łącznego obliczenia podatku dotyczy wyłącznie dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

Jeśli małżonek zmarł w trakcie lub po upływie roku podatkowego, to możliwe jest rozliczenie PIT 2023/2024 wspólnie ze zmarłym małżonkiem, gdy podatnik zawarł związek małżeński w roku poprzednim, a między małżonkami istniała wspólność majątkowa.
Do wspólnego rozliczenia PIT 2023/2024 wymagane są dodatkowe warunki:

  • Małżonkowie w roku podatkowym podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. byli rezydentami polskimi lub oboje lub jeden z małżonków miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej - jeżeli 75% przychodu podlega opodatkowaniu w Polsce.
  • Żaden z małżonków w roku podatkowym nie był opodatkowany 19% podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, kartą podatkową, zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych, podatkiem tonażowym. Warunek obowiązuje nawet w przypadku braku przychodów lub zawieszenia działalności.

Szybkie rozliczenie PIT 2023/2024

Rozlicz PIT 2024 Online »

Korzyści wspólnego rozliczenia PIT 2023/2024 małżonków

Korzyści wynikają ze sposobu obliczenia podatku. Podatek nalicza się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków po uprzednim dokonaniu odliczeń odrębnie przez każdego z nich. Rozliczenie PIT 2023/2024 online z programem ułatwi poprawne obliczenie kwoty podatku z uwzględnieniem przysługujących ulg i odliczeń.

Powyższa zasada obliczania podatku może dać największe korzyści, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub też poniósł stratę np. z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Po wprowadzeniu nowych zasad stosowania kwoty wolnej od podatku i obliczania kwoty do odliczenia nie zawsze wspólne rozliczenie jest korzystne. Tak może być w przypadku, gdy przy łącznym rozliczeniu jeden z małżonków straci prawo do wyższej kwoty odliczenia.

Wyślij eDeklaracje prosto z Bezpłatnego Programu PIT 2023 - rozlicz PIT 2023/2024 szybko i wygodnie

Podpis na wspólnej eDeklaracji PIT online

Wniosek o wspólne opodatkowanie wyraża się w zeznaniu przez zaznaczenie odpowiedniego kwadracika. Zeznanie podpisywane jest tylko przez małżonka, który występuje pierwszy na zeznaniu. Podpis jest jednocześnie oświadczeniem o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Rozliczenie PIT 2023/2024 upoważniony małżonek może podpisać, korzystając z zestawu danych weryfikujących podatnika: NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu z zeznania złożonego rok wcześniej. Nieistotne, czy był złożony PIT online, czy w formie papierowej.

Termin złożenia wniosku o wspólne rozliczenie PIT online

Wniosek o łączne rozliczenie PIT 36 lub rozliczenie PIT 37 można złożyć tylko w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy, tj. do 30 kwietnia następnego roku. Złożenie PIT online z tym wnioskiem po 30 kwietnia nie będzie już możliwe - małżonkowie nie rozliczą się wspólnie na jednym formularzu.

Jeśli nie zdążysz złożyć deklaracji przed zamknięciem urzędu skarbowego i poczty, rozlicz PIT online z domu (lub innego miejsca, gdzie masz dostęp do internetu) nawet do północy obowiązującego terminu. Rozliczenie wspólne z małżonkiem będzie wtedy możliwe.

Rozliczenie wspólne małżonków - korekta

Prawo podatkowe daje podatnikom możliwość składania korekt swoich zeznań podatkowych. Rozliczenie PIT online nie wyklucza takiej możliwości. PITy 2023/2024 online można korygować również przez internet albo na papierowych formularzach.

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków mogą złożyć korektę dotyczącą zmiany sposobu opodatkowania na indywidualne (zrezygnować ze wspólnego opodatkowania) tylko w terminie do 30 kwietnia. Po upływie terminu nie będzie to możliwe.

Podobnie w przypadku złożenia odrębnych eDeklaracji, mogą dokonać ich korekty, składając wspólne zeznanie w terminie do 30 kwietnia.

Korektę możesz wykonać także z bezpłatnego Programu PIT 2023 wysyłającego eDeklaracje

Weryfikacja PIT online – 411

Jeśli wykonujemy rozliczenie PIT za 2023/2024 online, w momencie wysyłania PIT przez internet możemy otrzymać informację “status dokumentu 411”. Oznacza to negatywną weryfikację deklaracji.

Weryfikacja negatywna PIT online może być oznaczona kodem 414, jeśli wynika z błędnie podanych danych autoryzujących (błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, PESEL, kwocie przychodu), i kodem 412 w przypadku wystąpienia niezgodności danych autoryzujących z danymi w dokumencie.

Natomiast status dokumentu „weryfikacja negatywna 411” może się zdarzyć w przypadku, gdy chcesz złożyć powtórnie deklarację. Kod błędu 411 oznacza, że w systemie znajduje się już wcześniej złożony dokument (deklaracja podatkowa) posiadający identyczny identyfikator podatkowy. Przepisy przewidują, że poprawnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT 2023/2024 (wniosek) można złożyć tylko raz. Deklarację z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem, poprawnie zweryfikowaną system przyjmie tylko jeden raz. Każda następna próba wysłania deklaracji PIT 2023/2024 z tym samym identyfikatorem podatkowym zakończy się komunikatem z systemu eDeklaracje o negatywnej weryfikacji: status dokumentu 411.

Co należy zrobić, jeśli chcesz przesłać ponownie np. PIT 37 online ze zmianami wprowadzonymi w wyniku zauważonej pomyłki lub pozyskania dodatkowych danych do rozliczenia? W takim przypadku w pozycji „Cel złożenia formularza” należy wybrać i zaznaczyć jako cel opcję „korekta”. Na formularzu wysyłanym po raz pierwszy zaznaczyliśmy jako cel „złożenie deklaracji".

Wypełniając PIT za 2023/2024 online, pamiętaj o konieczności poprawnego wpisywania danych, aby nie otrzymać z systemu komunikatu „status dokumentu 414” lub „status dokumentu 411”, które oznaczają weryfikację negatywną i brak możliwości wysłania PIT przez internet 2023/2024. A jeśli popełnimy jakąś pomyłkę, dokonamy błędnego wpisu lub zaznaczenia, będziemy musieli zweryfikować wprowadzone przez nas dane, zmienić wpisy i spróbować jeszcze raz wysłać zeznanie podatkowe PIT 2023/2024.

Zdarza się, że mimo poprawnego wypełnienia deklaracji PIT 2023/2024 nie można jej wysłać. Np. PIT 2023 online wysłaliśmy bez problemu, a PIT 2023 online nie zostaje przyjęty przez system. Może to wynikać z niezgodności danych wprowadzonych wcześniej. W celu wyjaśnienia takiej sytuacji musisz udać się do właściwego urzędu skarbowego. Dlatego odradzamy wypełnianie PIT online w ostatniej chwili, bo jeśli nie uda się nam go wysłać, wyjaśnianie tego w urzędzie może przysporzyć nam sporo kłopotu.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A