Proste i pewne rozliczenie PIT oraz ulg podatkowych

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Tutaj Pobierz darmowy Program PIT za 2019 rok. Wyślij PIT Online

 

Małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczenia PIT 2019/2020, jeśli spełniają określone ustawą o PIT warunki. Wspólne zeznanie mogą złożyć zarówno w formie papierowej, jak i rozliczenie PIT online.

Warunki wspólnej eDeklaracji – rozliczenie PIT 2019/2020

Wspólne rozliczenie PIT 2019/2020 online mogą złożyć małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i istniała między nimi przez cały rok wspólność majątkowa. Wspólny PIT online rozliczenie można złożyć jedynie na formularzu PIT 36 lub PIT 37, ponieważ możliwość łącznego obliczenia podatku dotyczy wyłącznie dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

Jeśli małżonek zmarł w trakcie lub po upływie roku podatkowego, to możliwe jest rozliczenie PIT 2019/2020 wspólnie ze zmarłym małżonkiem, gdy podatnik zawarł związek małżeński w roku poprzednim, a między małżonkami istniała wspólność majątkowa.

Do wspólnego rozliczenia PIT 2019/2020 wymagane są dodatkowe warunki:

  • Małżonkowie w roku podatkowym podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. byli rezydentami polskimi lub oboje lub jeden z małżonków miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej - jeżeli 75% przychodu podlega opodatkowaniu w Polsce.
  • Żaden z małżonków w roku podatkowym nie był opodatkowany 19% podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, kartą podatkową, zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych, podatkiem tonażowym. Warunek obowiązuje nawet w przypadku braku przychodów lub zawieszenia działalności.

Wolisz szybkie rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet?

Rozlicz PIT online »

Korzyści wspólnego rozliczenia PIT 2019/2020 małżonków

Korzyści wynikają ze sposobu obliczenia podatku. Podatek nalicza się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków po uprzednim dokonaniu odliczeń odrębnie przez każdego z nich. Rozliczenie PIT 2019/2020 online z programem ułatwi poprawne obliczenie kwoty podatku z uwzględnieniem przysługujących ulg i odliczeń.

Powyższa zasada obliczania podatku może dać największe korzyści, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub też poniósł stratę np. z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Po wprowadzeniu nowych zasad stosowania kwoty wolnej od podatku i obliczania kwoty do odliczenia nie zawsze wspólne rozliczenie jest korzystne. Tak może być w przypadku, gdy przy łącznym rozliczeniu jeden z małżonków straci prawo do wyższej kwoty odliczenia.

Wyślij eDeklaracje prosto z Bezpłatnego Programu PIT 2019 - rozlicz PIT 2019/2020 szybko i wygodnie

Podpis na wspólnej eDeklaracji PIT online

Wniosek o wspólne opodatkowanie wyraża się w zeznaniu przez zaznaczenie odpowiedniego kwadracika. Zeznanie podpisywane jest tylko przez małżonka, który występuje pierwszy na zeznaniu. Podpis jest jednocześnie oświadczeniem o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Rozliczenie PIT 2019/2020 upoważniony małżonek może podpisać, korzystając z zestawu danych weryfikujących podatnika: NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu z zeznania złożonego rok wcześniej. Nieistotne, czy był złożony PIT online, czy w formie papierowej.

Termin złożenia wniosku o wspólne rozliczenie PIT online

Wniosek o łączne rozliczenie PIT 36 lub rozliczenie PIT 37 można złożyć tylko w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy, tj. do 30 kwietnia następnego roku. Złożenie PIT online z tym wnioskiem po 30 kwietnia nie będzie już możliwe - małżonkowie nie rozliczą się wspólnie na jednym formularzu.

Jeśli nie zdążysz złożyć deklaracji przed zamknięciem urzędu skarbowego i poczty, rozlicz PIT online z domu (lub innego miejsca, gdzie masz dostęp do internetu) nawet do północy obowiązującego terminu. Rozliczenie wspólne z małżonkiem będzie wtedy możliwe.

Rozliczenie PIT online - korekta

Prawo podatkowe daje podatnikom możliwość składania korekt swoich zeznań podatkowych. Rozliczenie PIT online nie wyklucza takiej możliwości. PITy 2019/2020 online można korygować również przez internet albo na papierowych formularzach.

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków mogą złożyć korektę dotyczącą zmiany sposobu opodatkowania na indywidualne (zrezygnować ze wspólnego opodatkowania) tylko w terminie do 30 kwietnia. Po upływie terminu nie będzie to możliwe.

Podobnie w przypadku złożenia odrębnych eDeklaracji, mogą dokonać ich korekty, składając wspólne zeznanie w terminie do 30 kwietnia.

Korektę możesz wykonać także z bezpłatnego Programu PIT 2019 wysyłającego eDeklaracje

Weryfikacja PIT online – 411

Jeśli wykonujemy rozliczenie PIT za 2019/2020 online, w momencie wysyłania PIT przez internet możemy otrzymać informację “status dokumentu 411”. Oznacza to negatywną weryfikację deklaracji.

Weryfikacja negatywna PIT online może być oznaczona kodem 414, jeśli wynika z błędnie podanych danych autoryzujących (błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, PESEL, kwocie przychodu), i kodem 412 w przypadku wystąpienia niezgodności danych autoryzujących z danymi w dokumencie.

Natomiast status dokumentu „weryfikacja negatywna 411” może się zdarzyć w przypadku, gdy chcesz złożyć powtórnie deklarację. Kod błędu 411 oznacza, że w systemie znajduje się już wcześniej złożony dokument (deklaracja podatkowa) posiadający identyczny identyfikator podatkowy. Przepisy przewidują, że poprawnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT 2019/2020 (wniosek) można złożyć tylko raz. Deklarację z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem, poprawnie zweryfikowaną system przyjmie tylko jeden raz. Każda następna próba wysłania deklaracji PIT 2019/2020 z tym samym identyfikatorem podatkowym zakończy się komunikatem z systemu eDeklaracje o negatywnej weryfikacji: status dokumentu 411.

Co należy zrobić, jeśli chcesz przesłać ponownie np. PIT 37 online ze zmianami wprowadzonymi w wyniku zauważonej pomyłki lub pozyskania dodatkowych danych do rozliczenia? W takim przypadku w pozycji „Cel złożenia formularza” należy wybrać i zaznaczyć jako cel opcję „korekta”. Na formularzu wysyłanym po raz pierwszy zaznaczyliśmy jako cel „złożenie deklaracji".

Wypełniając PIT za 2019/2020 online, pamiętaj o konieczności poprawnego wpisywania danych, aby nie otrzymać z systemu komunikatu „status dokumentu 414” lub „status dokumentu 411”, które oznaczają weryfikację negatywną i brak możliwości wysłania PIT przez internet 2019/2020. A jeśli popełnimy jakąś pomyłkę, dokonamy błędnego wpisu lub zaznaczenia, będziemy musieli zweryfikować wprowadzone przez nas dane, zmienić wpisy i spróbować jeszcze raz wysłać zeznanie podatkowe PIT 2020/2019.

Zdarza się, że mimo poprawnego wypełnienia deklaracji PIT 2019/2020 nie można jej wysłać. Np. PIT 2019 online wysłaliśmy bez problemu, a PIT 2020 online nie zostaje przyjęty przez system. Może to wynikać z niezgodności danych wprowadzonych wcześniej. W celu wyjaśnienia takiej sytuacji musisz udać się do właściwego urzędu skarbowego. Dlatego odradzamy wypełnianie PIT online w ostatniej chwili, bo jeśli nie uda się nam go wysłać, wyjaśnianie tego w urzędzie może przysporzyć nam sporo kłopotu.

System wysyłki eDeklaracji

eDeklaracje to system pozwalający na rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet. Wypełnione zeznanie podatkowe zostaje zapisane w formie elektronicznej i przesłane online do systemu eDeklaracje Ministerstwa Finansów. Jednocześnie zostaje mu nadany unikalny numer referencyjny, jednoznacznie identyfikujący przesłane zeznanie podatkowe PIT 2019/2020.

Po uruchomieniu Programu PIT wybierz okno „eDeklaracje” i uzupełnij. Program z należytą poprawnością umożliwi wysłanie PIT online.

Odnośnik oraz okno eDeklaracje są proste w obsłudze, ich działanie jest szybkie i intuicyjne, a wyświetlane komunikaty jasne i czytelne.

Program PIT
Krok 1.
Kliknij przycisk [ e-deklaracje ] - zostanie utworzony zestaw e-deklaracji na podstawie formularzy wcześniej wypełnionych za pomocą Kreatora lub Aktywnych deklaracji. Zwracamy uwagę, że w przypadku gdy dana deklaracja roczna zawiera załączniki tworzony jest komplet deklaracji składający się z zeznania rocznego i wszystkich dołączonych do niego załączników.
Należy sprawdzić poprawność deklaracji i danych identyfikacyjnych oraz kwoty przychodu z zeznania za ubiegły rok podatkowy.
Krok 2.
Wyślij e-deklaracje za pomocą przycisku [ Wyślij e-deklaracje do Urzędu Skarbowego ] do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów. Teraz oczekuj na sprawdzenie e-deklaracji i otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), co może trać od kilku minut do kilku godzin.
UWAGA. Jest bardzo zalecane, aby w ostatnim kroku wysyłki wydrukować raport, który zawiera numer referencyjny wysłanej e-deklaracji oraz dane autoryzacyjne.
Krok 3.
Kliknij przycisk [ Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru]. Proces składania zeznania podatkowego z użyciem Internetu można uznać za pomyślnie zakończony, gdy w otrzymanym UPO brak informacji o błędach oraz nie ma informacji, że dokument jest w trakcie przetwarzania. Ma natomiast postać analogiczną jak w przykładzie obok => =>

Urzędowe Poświadczenie Odbioru - UPO

Po zaakceptowaniu rocznego zeznania podatkowego jest ono przekazywane do wskazanego w zeznaniu PIT 2019/2020 Urzędu Skarbowego

Generowane jest wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)* zawierające numer referencyjny złożonej eDeklaracji. Czas oczekiwania na UPO trwa od kilku minut do kilku godzin.

Jedynie prawidłowe UPO* jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system eDeklaracje zeznania podatkowego PIT 2019/2020.

Program PIT
Numer Referencyjny.
W przypadku nie otrzymania prawidłowego UPO lub otrzymania komunikatu z błędem zostanie wyświetlona informacja z opisem dalszego postępowania.
W przypadku gdy wszystkie pola będą prawidłowo wypełnione, Ministerstwo Finansów nie będzie miało zastrzeżeń, ukaże się dokument UPO - zawierający między innymi:
- nazwę urzędu skarbowego, do którego została wysłana deklaracja
- imię i nazwisko podatnika
- jakie zeznania zostały wysłane
- identyfikator złożonego dokumentu
- datę wysyłki z godziną
- NIP / PESEL podatnika
Pogram PIT to prosta w obsłudze aplikacja do wypełniania zeznań podatkowych dostępna w wersji instalacyjnej.
Zawiera obszerny zbiór przepisów oraz ma wbudowane mechanizmy kontroli i kontekstowych podpowiedzi. Program ma wbudowaną bazę urzędów skarbowych.
W każdym miejscu programu jest dostępny podręczny kalkulator walut.
Wypełnioną deklarację możesz wysłać bezpośrednio z programu do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów lub wydrukować (na czystych kartkach lub oryginalnych formularzach).
Otrzymanie UPO i wydrukowanie go jest możliwe tylko, gdy e-deklaracja zostanie zaakceptowana przez system e-Deklaracji Ministerstwa Finansów. Jedynie prawidłowe UPO jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system e-Deklaracji zeznania podatkowego. Dokument ten należy wydrukować i zachować.
* - Uwaga: Przesyłanie e PIT do Urzędu Skarbowego jest uzależnione od sprawności systemu eDeklaracje Ministerstwa Finansów.
W razie problemów z wysyłką lub otrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), można wydrukować rozliczenie PIT 2019/2020 na czystych kartkach lub oryginalnych formularzach.
Pobierz Program - wyślij e-Deklaracje

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A