Proste i pewne rozliczenie PIT w 2023 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

 • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
 • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
 • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
 • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj => Program PIT Online za 2023 rok. Rozlicz PIT za 2023r.

Formularze PIT

Nie jest rzadkością prowadzenie własnej działalności gospodarczej równolegle z zatrudnieniem na umowę o pracę lub pobieraniem świadczeń emerytalnych. Jak w takiej sytuacji należy zrobić rozliczenie PIT 2023/2024?

Jaki formularz z Programu PIT wybrać do rozliczenia PIT za 2023?

Rozliczenie PIT 2023/2024 robimy na odpowiednim formularzu, w zależności od tego, z jakiego źródła pochodzą nasze przychody oraz w jaki sposób są opodatkowane.

Jeśli w roku podatkowym uzyskaliśmy dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, wyłącznie za pośrednictwem płatników (pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe), to rozliczenie PIT 2023/2024 złożymy na formularzu PIT-37.

Druki PIT 2023/22 - do pobrania

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej rozliczenie podatkowe za 2023 może być złożone na drukach PIT 28, PIT 36, PIT 36L. Wybór druku zależy od przyjętego sposobu opodatkowania.

 • PIT 28 zastosujemy, gdy rozliczenie podatku za 2023 dotyczy działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT 36 wybierzemy, gdy rozliczenie roczne za 2023 odnosi się do działalności podlegającej opodatkowaniu progresywnemu, z zastosowaniem skali podatkowej,
 • PIT 36L to formularz, na którym rozliczenie roczne 2023 złożą przedsiębiorcy opodatkowani 19% podatkiem liniowym,
 • PIT 16A - przy opodatkowaniu działalności w formie karty podatkowej.

Szybkie rozliczenie PIT 2023/2024

Rozlicz PIT 2024 Online »

Jeden formularz: PIT-37 czy PIT-36?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem progresywnym, skala podatkowa 18% i 32%, rozliczenie za 2023 składają na druku PIT-36. Nie mogą rozliczyć się na formularzu PIT-37 nawet, gdy uzyskali w roku podatkowym oprócz przychodów z działalności dochody z pracy czy z emerytury. Druk PIT-37 nie daje takiej możliwości, natomiast formularz PIT-36 pozwala na rozliczenie PIT 2023/2024 zarówno z działalności, jak i z etatu na jednym druku.

Tak więc rozliczenie PIT 2023/2024 od przychodów z działalności gospodarczej i etatu możemy złożyć na jednym formularzu PIT-36, ale tylko w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Gdy działalność opodatkowana jest w innej formie, trzeba złożyć rozliczenie PIT 2023/2024 oddzielnie dla działalności gospodarczej (PIT 28, PIT 36L, PIT 16A) i dla wynagrodzenia za pracę czy świadczenia z organu rentowego (PIT 37).

Preferencje i ulgi podatkowe w jednej deklaracji

Rozliczenie PIT 2023/2024 możemy złożyć indywidualnie, wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Rozliczenie na jednym druku PIT 36, w którym rozliczamy dochody z różnych źródeł, nie wyklucza preferencyjnych sposobów obliczania podatku. W PIT 36 możemy też odliczyć wszystkie przysługujące nam ulgi podatkowe od łącznej kwoty dochodów i podatku. Tak samo przekazując 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, obliczymy kwotę 1% z podatku od łącznych dochodów.

Bez względu na Twoją sytuację, dobrym Programem PIT 2023 szybko i bezpiecznie rozliczysz się z Urzędem Skarbowym.

Sposób wypełnienia druku PIT 36

Dochody/straty ze źródeł przychodów wpisuje się w części D formularza PIT 36. Odpowiednie rubryki przeznaczone są do wykazania przychodów jak w PIT 37: “należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy” oraz z “działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy o dzieło i zlecenia”, ale w PIT 36 w części D możemy też wykazać dochody/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie było możliwe w PIT 37. Część D.1 druku PIT 36 przeznaczona jest na wykazanie dochodów/strat podatnika, natomiast w części D.2 formularza wpisujemy dochody i straty małżonka, jeśli korzystamy ze wspólnego rozliczenia.

Informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym wpisujemy w załączniku PIT-B, składanym razem z deklaracją PIT 36. W związku z działalnością może być wymagany dodatkowy załącznik, np. PIT/Z, PIT/BR, PIT/DS, SSE-R, czy sprawozdanie z realizacji ustalania wybranej metody transakcyjnej.

Inne załączniki należy wypełnić w przypadku korzystania z ulg podatkowych, doliczania dochodów małoletnich dzieci czy rozliczania dochodów zagranicznych (np. PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT-ZG).

PIT 2024 z darmowym programem internetowym

Rozliczenie PIT 36 wraz z załącznikami najłatwiej złożyć do urzędu skarbowego elektronicznie. Terminem ustawowym na złożenie PIT 36 za 2023 jest 30 kwietnia 2024. Elektroniczne PITy przyjmowane są przez system e-Deklaracje przez całą dobę. Zyskujemy więc dodatkowy czas po zamknięciu urzędów skarbowych i pocztowych, aby w terminie złożyć nasz PIT 2023/2024 i nie narazić się na kary za opóźnienie.

Rozliczenie PIT 2023/2024 łatwo i bezpłatnie można wykonać z Programem PIT 2023.
Dobry program PIT pozwoli nam szybko uporać się z rozliczeniem rocznym i zapewni poprawność wszystkich obliczeń z uwzględnieniem obowiązujących reguł.

PIT 2023/2024 - preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci mieszkających za granicą

Osoby fizyczne samotnie wychowujące dzieci robiąc rozliczenie PIT 2023/2024, mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te określają sposób obliczania podatku oraz warunki, jakie musi spełnić osoba samotnie wychowująca dzieci oraz wychowywane przez nią dzieci, aby mieć możliwość skorzystania z preferencyjnego sposobu obliczenia podatku.

Zwolnienie od opodatkowania świadczeń dla emerytów i rencistów

Zasada preferencyjnego opodatkowania dotyczy polskich rezydentów podatkowych, ale też możliwe jest zastosowanie jej w przypadku osób mieszkających za granicą i objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym, samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci. Aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, osoby te muszą łącznie spełniać poniższe warunki.

 1. Mieć miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.
 2. Osiągać podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody, które stanowią co najmniej 75% całkowitego przychodu ze źródeł takich jak stosunek pracy, emerytura, renta, osiągniętego w danym roku podatkowym.
 3. Udokumentować miejsce zamieszkania dla celów podatkowych odpowiednim certyfikatem.

Ponadto podatnicy Ci rozliczając PIT 2023/2024, muszą spełniać wszystkie warunki obowiązujące podatników rozliczających PIT, którzy mają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i korzystają z preferencyjnego obliczenia podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Warunkiem skorzystania z takiego rodzaju opodatkowania jest również istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Podatnicy mieszkający za granicą i korzystający z rozliczenia jako rodzice samotnie wychowujący dziecko są zobowiązani - na żądanie polskich organów podatkowych lub kontroli skarbowej - udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Dokumentem takim może być zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym te osoby są rezydentami podatkowymi lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A